Ιστορικό Μουσείο

2012-12-26 12:29

Ιστορικό Μουσείο Αλώνων

            Το Ιστορικό Μουσείο Αλώνων ιδρύθηκε το 2007. Το μικρό, αλλά σημαντικό για τη μικροϊστορία του χωριού, Μουσείο λειτούργησε με τη βοήθεια και τη στήριξη δημοσίων φορέων, καθώς και των Γεωργίου Αλεβυζάκη,Αλεβύζου Αλεβυζάκη και της ιατρού Μαρίας Αλεβυζάκη. Το Μουσείο στεγάζει σήμερα πλήθος ιστορικών τεκμηρίων, που αφορούν τις διάφορες φάσεις της ιστορίας και κυρίως αυτή της Γερμανικής Κατοχής. Η διατήρηση της συλλογικής μνήμης, καθώς και η διάσωση και διαφύλαξη σημαντικών ιστορικών αντικειμένων και εγγράφων αποτελούν βασικούς σκοπούς της ύπαρξης του Μουσείου.